Algemene leverings en betalingsvoorwaarden – Artifax Projectinrichting

Artikel 1- definities – In deze voorwaarden wordt verstaan:

A. De verkoper/opdrachtnemer: De ondernemer, Artifax

B. De afnemer: de opdrachtgever, koper, aanbesteder of een ieder die met de verkoper/opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper/opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 2- De geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht door Artifax.

Artikel 3- De offerte

1. Alle offertes hebben, tenzij anders uit de offerte blijkt, een geldigheidsduur van een maand, te rekenen vanaf de datum van offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de verkoper/opdrachtnemer gedane opmetingen. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte en breedtematen aangehouden.

2. Tenzij anders uit de offerte blijkt is niet in de offerte begrepen: electriciens-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk, takel-, en hijswerk, breek-, hak-, en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van vloeren.

3. De verkoper/opdrachtgever behoudt zicht, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de verkoper/opdrachtnemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de verkoper/opdrachtnemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

Artikel 4- De overeenkomst

1. De aanbetaling – De verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen van maximaal 33% van de koopsom.

2. Prijswijziging

A. Indien, na het sluiten van de overeenkomst maar voor de oplevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

B. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.

3. Eigendomsvoorbehoud – Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van de verkoper/opdrachtnemer.De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

4. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers – Bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

5. De verkoper/opdrachtnemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder schade van derden, winstderving e.d.

Artikel 5- de levertijd

Onder de levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de verkoper/ opdrachtnemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de verkoper/opdrachtnemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

4.a. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de verkoper/opdrachtnemer bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf niet aansprakelijk voor de gevolgschade, hoe ook genaamd.

4.b. Bij een overeenkomst met andere afnemers is de verkoper/opdrachtnemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

Artikel 6- De op/aflevering

1. Onder op/aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding van de afnemer.

2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen en/of half gerede produkten zal geschieden, heeft afnemer, tenzij anders overeengekomen, tegen vergoeding van directe schade ervoor te zorgen dat:

– De plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten

– De plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken

– Ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld.

– In de ruimte waarin gewerkt moet worden electriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.

3. Indien een takel, een lift of een kraan gebruikt moet worden, wordt bij een overeenkomst door de verkoper/opdrachtnemer en de afnemer nader geregeld wie daarvoor zorg draagt. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, een lift of een kraan is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.

4. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7- Het vervoer en de vervoerschade

1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de verkoper/opdrachtnemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. De afnemer wordt geacht de gekochte goederen zonder vervoerschade te hebben ontvangen indien deze niet nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, de verkoper/opdrachtnemer binnen een week van het gebrek op de hoogte heeft gesteld, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden.

2. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoeder bezorgd, dan is de verkoper/opdrachtnemer gehouden te zorgen voor een genoegzame verzekering. In geval van beschadiging bij beroepsvervoer dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer onmiddellijk bij de verkoper/opdrachtnemer hiervan melding te worden gemaakt. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

3. Voor reclames die geen verband houden met het vervoer is artikel 14 van toepassing.

Artikel 8- De betaling

1. Koop en verkoop

a. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering

b. De verkoper/opdrachtnemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

d. Wanneer de factuur na 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan de verkoper/opdrachtnemer vanaf dat tijdstip tot volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.

e. De verkoper/opdrachtnemer is na verloop van de hierboven bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten naar redelijkheid voor rekening van de afnemer, mits de verkoper/opdrachtnemer de afnemer vooraf heeft gemaand tot betaling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 50,-

2. Aanneming van werk –

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst tot aanneming van werk als betalingsconditie:

– bij het geven van de opdracht 30% van de overeengekomen som

– na de aanvoer van de materialen 30% van de overeengekomen som

– onmiddellijk na de oplevering 30% en

– een maand na de oplevering de resterende 10%

De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in lid 1 bepaalde dienovereenkomstig.

3. Opschorten betalingsverplichtingen

De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 9- De annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 10- De opslag van goederen

1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de verkoper/opdrachtnemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De verkoper/opdrachtnemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de verkoper/opdrachtnemer:

a. nakomen van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten in rekening brengen;

b. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;

c. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 9.

Indien de verkoper /opdrachtnemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de verkoper/opdrachtnemer de keuze te handelen als voorzien onder a,b of c.

3.a Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal de verkoper/opdrachtnemer de goederen maximaal drie maanden in opslag houden zonder berekening van de opslagkosten, tenzij anders is overeengekomen.

b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet tot afname der goederen, dan is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van het geen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de verkoper/opdrachtnemer hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.

4. Het risico van brand en beschadiging wordt door de verkoper/opdrachtnemer voor zijn rekening door assurantie gedekt.

5. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van € 50,-, tenzij de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

Artikel 11- Extra kosten, meerwerk en/of minder werk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minder werk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de verkoper/opdrachtnemer worden achtergelaten.

Artikel 12- De onuitvoerbaarheid van het werk en overmacht

1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst tengevolge van omstandigheden, die de verkoper/opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.

2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht- behoudens in geval van overmacht- de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de verkoper/opdrachtnemer de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.

3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13- De garantie

1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.

2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voor zover het betreft gebreken waarvan de verkoper/opdrachtnemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, volgens het volgende systeem;

– tot een jaar na factuurdatum:

de kosten van reparatie resp. vervanging komen , met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de verkoper/opdrachtnemer;

– na een jaar en tot twee jaar na factuurdatum:

de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper/opdrachtnemer;

– na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:

de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper/opdrachtnemer.

Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

3.Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.

4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

5. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de verkoper/opdrachtnemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderende gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.

7. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

8. Geringe afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 14- Reclames

1. Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk. Reclames kunnen door de afnemer bij de verkoper/opdrachtnemer slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.

2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 onverlet.

3. Wanneer een afnemer bij het betrekken van nieuwbouw-objecten tegen het advies van de verkoper/opdrachtnemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke reclame hierop uitgesloten. Evenmin kunnen reclames geldend worden gemaakt:

a. indien niet door de verkoper/opdrachtnemer aangebrachte ondervloeren onvoldoende vlak zijn. De verkoper/opdrachtnemer zal dit aan de afnemer melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Tenzij hij aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft uitgesloten, is de verkoper/opdrachtnemer aansprakelijk voor het vlak maken van de ondervloeren, indien dat bij de overeenkomst is afgesproken;

b. indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn. De verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren;

c. indien de vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd, voordat de kit volledig opgedroogd is.

Artikel 15- Voorrijkosten

De verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 16- Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.